База технической и правовой документации с моментальной доставкой


Логин:
Пароль:


Регистрация
забыли пароль?

Корзина
(нет товаров)

 Ќўрметті сайтќа кірушілер, ќўрметті достар, ўсынылєан «Мегакрат» Компания жобасыныѕ маќсаты тјртіп бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ, оныѕ ішінде халыќаралыќ территориясында ќолдану їшін, танылєан немесе ќабылданєан, техникалы жјне нормативті-ќўќыќтыќ ќўжаттарды жедел таратуды ќамтамасыз ету болып табылады.  
Компания ќызметініѕ негізгі аспектілерініѕ бірі Ќазаќстан Республикасы жеке жјне заѕды тўлєа ќызметініѕ барлыќ сферасы, облысы жјне салалары бойынша толыќ мјтінді нормативті ќўќыќтыќ жјне техникалыќ ќўжаттарды ќолданушылармен жедел жеткізу болып табылады.
Ќўжаттар базасын ќалыптастыру ґзініѕ бастауын белсенді ќайта ќўру, сондай-аќ Республиканыѕ нормативті жїйесін тїзету, ґсіру жјне дамыту  процесініѕ мерзімінде, 1992 жылдан бастайды. Бїгінгі таѕда 86400 база ќўжаттарды электронды тїрде ќўрайды. «Мегакрат Консалтинг» Компаниясыныѕ ўжымы, басшыныѕ басќаруымен жоєары санатты мамандардан ќўралєан ўжымныѕ біріккен жўмысымен, сондай-аќ ќазіргі заманєы баєдарламалы – аќпараттыќ технологияларды ќолданумен, Їкімет, Министрлік жјне Ведомстволармен белсенді ынтымаќтастыќтыѕ арќасында жедел тјуліктік жаѕару мен аќпараттыќ ресурстарды толтыру жїйесін жаќсартты.
Бїгінгі таѕда нормативті – ќўќыќтыќ жјне техникалы ќўжаттарды жинаќтау ќазаќстандыќ заѕнама негіздерін реттейтін баспалардыѕ тґмендегідей толыќ спекторын ќўрайды:

  1. Ќўќыќтыќ жјне Ўйымдастырушылыќ – Тїрлер; Сґз сґйлеу; Директивтер; Доктриналар; Баяндамалар; Заѕдар; Тыйымдар; Индекстер; Нўсќаулар; Кодекстер; Тїсініктер; Конвенциялар; Тўжырымдамалар; Јдістемелер; Іс-шаралар; Меморандумдар; Нормалар; Жаднамалар; Тізімдер; Жоспарлар; Ережелер; Ќўралдар; Тјртіптер; Ќаулылар; Баєдарламалар; Тїсініктемелер; Рўќсатнамалар; Реестрлер; Регламенттер; Нўсќамалар; Жїйелер; Жинаќтар; Сметалар; Келісімдер; Тізімдер; Аныќтамалар; Стандарттар; Ставкалар; Стратегиялар; Ќўрылымдар; Кестелер; Таќырыптар; Тїрлері; Талаптар; Шарттар; Жарєылар; Нысандар жјне т.б.
  2. Техникалы (ґндірістік) –  ВУП, ВСН, ВНТП, ГОСТ, ГН, ГК РК, ГОСО, ГНПБ, КМ, КМД, МСП, МСО, МУК, МР, МК, МСН, МГСН, НПБ, НРБ, ОСТ, ОНД, ОНТП, ПБ, ППБ, ППБС, ПБПРМ, ПМГ, ПУЭ, РНД, Р РК, ПР РК, РСТ, РДС, РНТП, РНД, РМ, РМГ, РД, РДС, СТ РК, СанПиН, СНиП, СНЭ, СО РК, СТО, СП, СТ СЭВ, СН, СТ ГУ, ТУ, ТТТА, ТТТВ, ФС НК жјне т.б.

Ўсынылатын жїйе їнемі жетілдіріледі, аналитикалы, ќаралатын, сервисті жјне ыѕєайлы, ќўќыќтыќ аќпараттыѕ кґптеген тїрлері енгізіледі.
Базада жоќ ќўжаттар алдын ала ґтінімдер бойынша зерттеле алады жјне ќолданушымен ќысќа мерзімде жеткізіле алады.   
«Нормативті – ќўќыќтыќ жјне техникалы ќўжаттар жиынтыєы» деректер базасы авторлыќ ќўќыќ объектісі сияќты, наќты бірегейлікке ие болады, жјне «Авторлыќ ќўќыќтар мен шектес ќўќыќтар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес деректер базасыныѕ ќўќыєы ќорєалєан, бўл Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігімен берілген 3-желтоќсан 2007-жылдан № 551 интеллектуалды меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы Кујлігімен расталады.  
http://www.doktrina.kz сайт материалдарыныѕ барлыќ ќўќыќтары «Мегакрат» Компаниясына жатады, материалдарды ќалпына келтіру тек ќўќыќ иеленушініѕ жазбаша рўќсатымен жїзеге асырыла алады.

Уважаемые посетители сайта, дорогие друзья, целью представленного Компанией «Мегакрат» проекта является обеспечение оперативной рассылки нормативно-правовых и технических документов, как правило, принятых или признанных для применения на территории Республики Казахстан, в том числе и международных.
Одним из основных аспектов деятельности компании является организация немедленной доставки пользователям электронных версий полнотекстных нормативных правовых и технических документов по всем сферам, областям и отраслям деятельности физических и юридических лиц в Республике Казахстан.
Формирование базы документов берёт свое начало с 1992 года в период активных перестроечных процессов, а также развития, роста и коррекции нормативной системы Республики Казахстан. На сегодня база содержит 86,4 тыс. документов в электронном виде. Коллектив Компании «Мегакрат Консалтинг» наладил систему оперативного ежесуточного обновления и пополнения информационного ресурса благодаря активному сотрудничеству с Правительством, Министерствами, Ведомствами, средствами массовой информации Республики Казахстан, слаженной работе коллектива из высококвалифицированных специалистов, а также использованию современных программно-информационных технологий.
В настоящее время Свод нормативно-правовой и технической документации содержит полный спектр изданий регламентирующих основы казахстанского законодательства и систему технического регулирования, такие как:

  1. Правовые и организационные – Виды; Выступления; Директивы; Доктрины; Доклады; Законы; Запреты; Индексы; Инструкции; Кодексы; Комментарии; Конвенции; Концепции; Методики; Мероприятия; Меморандумы; Нормы; Памятки; Перечни; Планы; Положения; Пособия; Порядки; Постановления; Правила; Программы; Разъяснения; Разрешения; Реестры; Регламенты; Рекомендации; Системы; Сборники; Сметы; Соглашения; Списки; Справочники; Стандарты; Ставки; Стратегии; Структуры; Таблицы; Тематики; Типы; Требования; Условия; Уставы; Формы и др.
  2. Технические (производственные) – ВУП, ВСН, ВНТП, ГОСТ, ГН, ГК РК, ГОСО, ГНПБ, КМ, КМД, МСП, МСО, МУК, МР, МК, МСН, МГСН, НПБ, НРБ, ОСТ, ОНД, ОНТП, ПБ, ППБ, ППБС, ПБПРМ, ПМГ, ПУЭ, РНД, Р РК, ПР РК, РСТ, РДС, РНТП, РНД, РМ, РМГ, РД, РДС, СТ РК, СанПиН, СНиП, СНЭ, СО РК, СТО, СП, СТ СЭВ, СН, СТ ГУ, ТУ, ТТТА, ТТТВ, ФС НК и др.

Предлагаемая система постоянно совершенствуется, внедряется все больше правовой информации, удобных сервисных, уникальных поисковых и аналитических возможностей.   
Отсутствующие в базе документы по предварительным заявкам могут быть изысканы и доставлены пользователям в кратчайший срок.
База данных «Свод нормативно-правовой и технической документации» как объект авторского права, обладает определенной уникальностью, и в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» права на Базу данных защищены. Это подтверждено Свидетельством о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности №551 от 3 декабря 2007 года выданным Министерством юстиции Республики Казахстан.
Все права на материалы сайта http://www.doktrina.kz принадлежат Компании «Мегакрат», воспроизведение материалов может осуществляться только по письменному разрешению правообладателя.

Версия для печати Версия для печати

Rambler's Top100www.webmoney.ru
© 2008 Компания «Мегакрат». Все права защищены. Документы. Часть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Разработчик сайта «IT-Services Company»
1@doktrina.kz